Prezentare Proiect

 1. PREZENTARE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”

Proiectul „Comunitate virtuală pentru asigurarea calității și perfecționării managementului strategic și inovativ în universitățile tehnice și compozite, în vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii“ este finanţat din fonduri Europene prin contractul nr. POSDRU/155/1.2/S/141884

 1. OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea managementului universitar prin dezvoltarea unor competențe manageriale, de planificare strategică și de comunicare, pentru asigurarea calității educației, în vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii și pentru societatea bazată pe cunoaștere. În acest mod se urmărește sprijinirea instituțiilor de învățământ superior în vederea implementării unor noi sisteme interne funcționale de asigurare a calității, prin:

 • dezvoltarea unor metodologii de evaluare internă și externă a calității, în concordanță cu actualele standarde europene și cu specificul fiecărei instituții de învățământ superior;
 • activități de formare a resurselor umane din instituțiile de învățământ superior acreditate, atât la nivelul structurilor de conducere ale universităților, cât și la nivelul comisiilor interne de asigurare a calității sau al celor implicate în elaborarea programelor de studii, în strânsă legătură cu piața muncii.

Proiectul contribuie direct la asigurarea calității în învățământul superior, vizând astfel susținerea dezvoltării economice și sociale, prin:

 • îmbunătățirea managementului universitar;
 • creșterea capacității de autoevaluare instituțională și de evaluare comparativă;
 • sporirea relevanței programelor de studii pentru piața muncii și pentru economia bazată pe cunoaștere. 

Obiective specifice:

 1. Înființarea, dezvoltarea și consolidarea unei rețele între universitățile partenere pentru formarea unei comunități academice de bună practică, în scopul dezvoltării unor competențe manageriale și de planificare strategică, pentru asigurarea calității educației în vederea sporirii relevanței învățământului superior pentru piața muncii. În cadrul acestei activități se vor încheia parteneriate între universități. Scopul acestor parteneriate este acela de a promova, în contextul susținerii dezvoltării economice, un mecanism inovativ de management strategic optimizat de autoevaluare a calității învățământului superior. Aceste parteneriate vor permite realizarea unui studiu al experiențelor europene cu privire la:
  • managementul instituțiilor de învățământ superior;
  • autoevaluarea instituțională;
  • competențele mangeriale și de planificare strategică la nivelul universităților.

Pasul următor în defășurarea proiectului constă în realizarea unui schimb de bune practici pentru analizarea sistemelor de evaluare a performanței universitare și pentru perfecționarea managementului strategic al educației, cercetării și inovării la nivelul universităților partenere. Proiectul va permite stabilirea unor indicatori pentru evaluarea nivelului de îndeplinire a criteriilor, a standardelor de performanță specifice pentru două tipuri de universități: universități tehnice și universități compozite. În acest context, proiectul urmăreşte stabilirea unor niveluri minime și optime ale indicatorilor sus amintiți. Proiectul va propune stabilirea unor linii directoare de revizuire, de testare și de implementare a unor noi indicatori de referință, pentru asigurarea managementului calității în învățământul superior tehnic și compozit.

 1. Elaborarea unor instrumente specifice de evaluare, respectiv a unui sistem de indicatori de referință și a unor proceduri, mecanisme de asigurare și de management al calității la nivelul partenerilor. Aceste rezultate ale proiectului sunt propuse către ARACIS pentru completarea metodologiilor de evaluare existente, specifice universităților tehnice și compozite. Astfel, în reteaua inter-universitară creată, se vor elabora, se vor revizui, se vor testa și se vor implementa noi instrumente, sisteme de indicatori de referință şi noi mecanisme de asigurare şi de management al calității. Se urmărește realizarea unor acțiuni inovatoare de autoevaluare a programelor de studii și de corelare a acestora cu piața muncii, utilizând instrumente software dezvoltate în cadrul proiectului.
 1. Dezvoltarea și implementarea soluției informatice pentru elaborarea, pentru revizuirea și pentru testarea sistemelor de indicatori de referință şi a mecanismelor de asigurare şi management al calității. Proiectul mai are în vedere dezvoltarea mecanismelor de instruire și autoinstruire a personalului cu atribuții în domeniul calității din universitățile partenere, pentru îmbunătățirea activităților din domeniul managementului strategic și al asigurării calității.
 1. Formarea cadrelor pentru comisiile de asigurare a calității din universități, atât de la nivelul universității, cât și de la nivelul facultăților, dezvoltând competențe pentru perfecționarea managementului strategic, a metodelor de evaluare internă a performanțelor instituțiilor de învățământ superior și de evaluare a programelor de studii oferite de acestea.

Concluzii:

Considerăm că proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului general al POSDRU, prin dezvoltarea capitalului uman, prin creșterea competitivității universităţilor din România, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii.

De asemenea, proiectul asigură oportunități sporite absolvenților de învățământ superior, pentru integrarea pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă.

 1. PARTENERI
 • Beneficiar: ARACIS  aracis.ro
 • Partener 1: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) upb.ro
 • Partener 2: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (UGAL) ugal.ro
 • Partener 3: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (UTGAI) tuiasi.ro
 • Partener 4: Universitatea Transilvania din Braşov (UTBv) unitbv.ro

Partener 5: The Red Point SA  www.theredpoint.ro