Beneficiar

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

(ARACIS)

 Istoric:

În ultimii 20 de ani schimbările din învățământul superior din România, ca de altfel din întreaga Europă și din multe alte părți ale lumii, au fost pe cât de multiple și radicale, pe atât de continue. Încă de la începutul anilor 1990, când au fost înființate în România primele universități particulare, a crescut rapid nu numai numărul universităților şi al facultăților, dar şi al programelor de studii/specializări. Ca urmare a acestor diversificări și multiplicări, a fost adoptată Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor. În baza acestei legi a fost înființat Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare (CNEAA), care în perioada 1993-2006  a desfășurat activități susținute, de evaluare, de acreditare instituțională și de programe.

Odată cu participarea României la Procesul Bologna, începând cu 1999, evoluțiile din Spațiul European al Învățământului Superior au impus o nouă abordare a conceptelor şi procedurilor de evaluare și asigurare a calității. Astfel, ARACIS a luat ființă în anul 2005 în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006. Deşi conform legii ARACIS a preluat patrimoniul și toate drepturile si obligațiile, infrastructura logistică, personalul tehnic si baza de date ale Consiliului Național de Evaluare si Acreditare Academică, misiunea şi modul de funcţionare a noii instituţii sunt definite în concordanţă cu evoluţiile Europene stabilite de miniştrii responsabili cu învăţământul superior în conferinţele desfăşurate din doi în doi ani, începând cu anul 2001.

ARACIS este o instituție publică autonomă, de interes național, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri si cheltuieli. Agenția nu este supusă ingerințelor politice sau de orice alt fel. În conformitate cu prevederile legale, ARACIS se finanțează după cum urmează:

 • venituri din contracte de prestări de servicii pentru evaluarea calității, încheiate inclusiv cu Ministerul Educației și Cercetării Ştiinţifice;
 • tarife de autorizare și acreditare a instituțiilor de învățământ superior pe programe de studiu, propuse de ARACIS si aprobate prin hotărâre a Guvernului;
 • tarife de evaluare externă a calității, propuse de ARACIS și aprobate prin hotărâre a Guvernului;
 • fonduri externe nerambursabile, obținute prin participarea la programe internaționale, donații, sponsorizări, alte surse legal constituite.

 

Misiunea ARACIS :

Misiunea ARACIS este de a efectua evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de alte organizații furnizoare  de programe de studii specifice învățământului superior, care operează în România cu scopul de:

 • a testa, pe baza standardele de calitate, capacitatea organizațiilor furnizoare de educație de a satisface așteptările beneficiarilor;
 • a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității învățământului superior;
 • a asigura protecția beneficiarilor direcți de programe de studiu de nivelul învățământului superior prin producerea și diseminarea de informații sistematice, coerente și credibile, public accesibile, despre calitatea educației;
 • a propune Ministerului Educației și Cercetării Ştiinţifice strategii și politici de permanentă ameliorare a calității învățământului superior, în strânsă corelare cu învățământului preuniversitar.

Atribuţii in domeniul acreditării:

 • Elaborează periodic metodologia și standardele pentru diferitele tipuri de programe și furnizori de învăţământ superior, care se avizează de MECS și se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
 • Evaluează în temeiul standardelor și al metodologiei aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la cerere sau din proprie inițiativă, și propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de învățământ superior și a programelor de studii. Pe baza rapoartelor de acreditare, MECS elaborează actele normative pentru înfiinţarea de structuri de învăţământ superior.

 

Atribuţii în asigurarea calităţii:

 • Formulează și revizuiește periodic, pe baza bunelor practici, standarde naționale de referință si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calității în învățământul superior;
 • Colaborează cu MECS și cu ARACIP în elaborarea și promovarea de politici și strategii de acțiune, pentru creșterea calității educației în România;
 • Organizează anual consultări cu instituțiile de învățământ superior pentru a stabili prioritățile asigurării calității;
 • Elaborează și face publice propriile proceduri de evaluare externă a calității educației;
 • Încheie, cu instituții de învățământ din țară și din străinătate, contracte de prestări de servicii pentru evaluarea externă a calității programelor și furnizorilor de programe de educație specifice învățământului superior, precum și pentru evaluarea interinstituțională a programelor similare;
 • Efectuează evaluarea calității unor programe și instituții de învățământ superior, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării Ştiinţifice. Condițiile privind realizarea activității de evaluare se stabilesc prin contract;
 • Face publice rezultatele evaluărilor externe;
 • Publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare și asigurare a calității;
 • Elaborează periodic, la fiecare trei ani, analize de sistem asupra calității învățământului superior din România;
 • Colaborează cu agenții similare din alte țări pentru dezvoltarea și aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătățire a calității programelor de învățământ superior;
 • Elaborează Codul de etică profesională a experților ARACIS;
 • Publică anual un raport privind propria activitate;
 • Elaborează, o dată la trei ani, rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi, în vederea pregătirii evaluării externe de către agenţii similare din alte ţări.

 

Strategia:

Agenția își desfășoară activitatea în baza celor mai bune practici internaționale, care sunt preluate în propria Metodologie și a căror implementare este orientată atât spre evaluarea cât și spre asigurarea calității învățământului superior din România, ca parte a Spațiului European al Învățământului Superior.

Strategia agenției reflectă misiunea asumată de către ARACIS în vederea asigurării și îmbunătățirii constante a calității în învățământul superior din România precum și a propriei activități și poate fi descrisă prin următoarele obiective majore:

 • Îmbunătățirea metodologiei de evaluare externă în deplină concordanță cu Standardele și Liniile Directoare pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education – ESG);
 • Îmbunătăţirea permanentă a calităţii Ghidurilor asociate Metodologiei prin creșterea valorii lor aplicative și relevanței pentru beneficiari;
 • Creşterea rolului studenţilor şi angajatorilor în cadrul procesului de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei;
 • Accelerarea tranziţiei de la evaluarea  datelor de intrare la evaluarea predominantă a rezultatelor  învăţării, a inserției absolvenților în mediul economic și social ca măsură a rezultatelor asigurării calității educației;
 • Continuarea colaborării cu Ministerul Educației și Cercetării Ştiinţifice  în vederea promovării unor principii, reglementări şi  norme pentru asigurarea calităţii unitare şi comparabile pentru întreg învăţământul superior din România, de stat şi particular;
 • Elaborarea de referințe pentru universități în vederea poziționării lor inter-universitare în funcție de performanțele calității;
 • Dezvoltarea relațiilor dintre cadrul național al calificărilor și asigurarea calității, respectiv dintre ACPART și ARACIS;
 • Colaborarea cu CNFIS și CNCSIS în vederea îmbunătățirii compatibilizării indicatorilor de performanță, inclusiv a celor cu relevanță în finanțarea instituțiilor de învățământ superior.