Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asuma rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale, atât în zona în care activează, cât şi în întreaga ţară.

Fiind cea mai mare şi cea mai importantă instituţie de învăţământ superior din sud – estul României (aproximativ 18.000 studenţi, 15 facultăţi), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, ştiinţifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu şi lung, menit să contribuie în primul rând la progresul municipiului Galaţi.

În acest sens Universitatea colaborează strâns cu mediul socio-economic oferindu-i specialiştii de care are nevoie, consultanţă şi soluţii tehnice la problemele curente.

În sistemul universitar perioada 2007-2011 a fost una de reformă rapidă, profundă, dificilă şi obligatorie, care a apropiat universităţile româneşti de cele europene, măcar ca organizare şi sistem de valori. Perioada s-a caracterizat prin: implementarea procesului Bologna şi prin introducerea pentru prima dată a sistemului de asigurare a calităţii odată cu începerea unei activităţi sistematice a organismului naţional de asigurarea a calităţii, ARACIS.

În Universitatea „Dunărea de Jos”, aceast lucru s-a tradus prin:

– crearea Comisiei de Calitate;

– crearea Serviciului de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (SEAC);

– crearea şi implementarea procedurilor specifice;

– crearea procedurilor de autoevaluare şi evaluare a cadrelor didactice;

– acreditarea/autorizarea/evaluarea practică a tuturor programelor de studii de licenţă şi masterat din universitate;

– consolidarea obligaţiei de a participa la competiţii organizate de diferitele programe de cercetare naţionale şi internaţionale, că singura posibilitate de a beneficia de granturi de cercetare;

– din 2011 realizarea unor schimbări importante legate de implementarea Legii Educaţiei Naţionale;

– modificări legislative succesive şi nu totdeauna coerente aduse organizării şcolilor doctorale;

– schimbări severe în condiţiile de promovare a cadrelor didactice, ceea ce a dus la dificultăţi în asigurarea unor condiţii de acreditare/autorizare a programelor de studii;

– scăderea demografică, simultană cu scăderea nivelului de pregătire a absolvenţilor de liceu şi a interesului acestora de a urma studii universitare.

 

Relevantă pentru acest proiect este şi preocuparea universităţii pentru dezvoltarea unui sistem de management universitar apt să asigure managementul academic, autoevaluarea, prognoza pentru programul actual aflat în derulare, fezabilitatea pentru programul viitor aflat în pregătire, precum şi funcţionarea sistemului instituţionalizat de asigurare a calităţii. Astfel, Centrul european de excelentă în probleme de mediu a luat fiinţă în 1999, ca Departament Inter-Mediu sprijinit financiar de către guvernul Olandez (The Matra Programme RO/97/04). În 2001, în urma unei competiţii riguroase organizate de Uniunea Europeană (the PHARE programme RO 9706.01.02), Departmentul Inter Mediu de la Universitatea „Dunărea de Jos” a fost clasificat ca „European Center of Excellence for the Environment” (ECEE), unicul de acest fel în ţară. Odată cu posibilitatea accesării Fondurilor Structurale 2007-2013, universitatea şi-a creat o expertiză în implementarea unor proiecte relevante.

– POSDRU/86/1.2/S/59367; „Asigurarea calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat: Dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior”, în calitate de partener; obiectivul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei învăţământului masteral internaţionalizat pentru a răspunde exigenţelor de implementare a procesului Bologna şi pentru a crea un cadru compatibil, comparabil şi coerent cu Spaţiul European al Învăţământului Superior şi creşterea atractivităţii ofertei educaţionale de programe de masterat cu predare în limbă străină pentru un public internaţional şi la creşterea competitivităţii învăţământului superior românesc pe scena învăţământului european;

– POSDRU/89/1.5/S/52432; „Organizarea şcolii postdoctorale de interes naţional „Biotehnologii aplicate” cu impact în bioeconomia românească SPD – BIOTECH”, partener; Obiectivul general al proiectului vizează organizarea, în două cicluri anuale, a unei Şcoli Postdoctorale SPD-BIOTECH de importanţă strategică la nivel naţional, pe domeniul prioritar “Biotehnologii” şi implementarea unor programe de cercetare aplicativă, cu impact în bioeconomia naţională şi competitive la nivel internaţional;

– POSDRU/88/1.5/S/61445; „Eficientizarea activităţii studenţilor din cadrul ciclului de studii doctorale – EFICIENT”, Beneficiar; Proiectul urmăreşte atât dezvoltarea capacităţii ştiinţifice a grupului ţintă, cât şi formarea acestora ca viitori manageri ai activităţii ştiinţifice şi tehnologice atât în instituţiile de cercetare, cât şi în companiile care înglobează produse ale cercetării ştiinţifice direct în procesul productiv:

– Sprijinirea unui număr de 60 de doctoranzi în domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare în domeniile eligibile de doctorat;

– Îmbunătăţirea conţinutului programului de studii doctorale şi creşterea adaptabilităţii acestora la evoluţiile ştiinţifice şi tehnologice pe plan intern şi internaţional în vederea eficientizării participării la ciclul de studii doctorale, prin sistemul de monitorizare continuă a performanţei;

– Creşterea eficienţei activităţii de cercetare ştiinţifica şi tehnologică din universitate prin îmbunătăţirea semnificativă a participării grupului ţintă în proiecte de cercetare internaţională şi în publicaţii ştiinţifice, care să adauge plus valoare activităţii academice şi să întărească poziţia universităţii pe plan naţional şi internaţional prin implementarea sistemului de monitorizare continuă pe baza punctelor credit şi prin autoevaluări periodice ale activităţii;

– Sprijinirea participării doctoranzilor la stagii internaţionale în laboratoare de prestigiu pentru îmbogăţirea experienţei ştiinţifice şi accesului la resurse europene de cercetare şi învăţare, prin acoperirea cheltuielilor necesitate de mobilităţi şi prin bursele şi subvenţiile acordate; finalizat.Valoarea totală a proiectului: 15025295 lei; Valoarea angajată în proiect: 12522250,90 lei;

– POSDRU/86/1.2/S/61830; „PIIF – Creşterea calităţii învăţământului superior de inginerie / Platforma Informatică pentru Ingineria Fluidelor”; partener; Proiectul îşi propune crearea unei platforme informatice, ce oferă pe de o parte cadrului didactic din învăţământul superior în domeniul ingineriei fluidelor suportul necesar pentru activităţile formative, iar pe de altă parte studentului, un instrument modern, bine structurat, accesibil on-line pentru însuşirea cunoştinţelor fundamentale.