Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) are un potenţial de cercetare ştiinţifică valoros, care se reflectă atât în proiectele de cercetare ştiinţifică, internaţionale şi naţionale, câştigate prin competitivitate, care acoperă toate şcolile ştiinţifice ale universităţii, precum şi în numărul de articole cotate ISI, lucrări publicate şi recenzate în alte baze de date, cărţi şi monografii apărute în ţară sau în străinătate, comunicări ştiinţifice la cele mai prestigioase conferinţe sau congrese naţionale şi internaţionale sau brevete de invenţie depuse în ţară sau în străinătate. Una dintre priorităţile activităţii de Cercetare Dezvoltare Inovare (CDI) din UPB este aceea de creştere a competitivităţii sectoarelor economice cărora se adresează, gradului de inovare al produselor / tehnologiilor / serviciilor realizate şi de valorificare prin transfer tehnologic, respectiv prin licenţierea brevetelor de invenţie obţinute.

 

Experienţa UPB în domeniul proiectului propus se bazează şi pe legăturile de tradiţie cu mediul socio-economic în care este integrată. Începând cu anul 2008 au fost finanţate mai multe proiecte POSDRU: “Doctoranzi în sprijinul inovării şi competitivităţii”; „Pregătirea competitivă a doctoranzilor în domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere”; “Parteneriat naţional pentru implementarea proiectelor firme-facultăţi în vederea tranziţiei de la şcoală la viaţă activă (PACT)”; „Bursa de proiecte”; „Comunitate virtuală interuniversitară pentru știință, tehnologie, inovare și valorificare a proprietății intelectuale”; „Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională”, care este derulat de Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din UPB, obiectivul general al proiectului fiind acela de a informa şi de a forma în domeniul antreprenorial angajaţi şi personal de conducere din întreprinderi, precum şi persoane care doresc să iniţieze o activitate independenta.

În UPB, sunt acreditate / certificate de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică – ANCS două incubatoare tehnologice şi de afaceri: CETTI–ITA – Electronica tehnologică şi Tehnologii de interconectare, şi CPRU–ITA – Automatică, Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii, Inginerie mecanică şi Transporturi. Din 2011 s-a înfiinţat şi acreditat de către ANCS un “Centru interuniversitar pilot de comunicare şi valorificare a proprietăţii intelectuale“, că interfaţă dintre comunitatea ştiinţifică din UPB şi mediul economic, având în lista de personal experţi cu statutul de Consilieri de Brevete, atestaţi OSIM. Printr-un proiect coordonat de Oficiul European de Brevete, UPB a devenit astfel centru pilot la nivel naţional universitar în domeniul promovării culturii proprietăţii intelectuale.

UPB împreună cu un consorţiu format din şase universităţi de prestigiu din România şi împreună cu OSIM, este implicată în realizarea unor curricule universitare în domeniul proprietăţii intelectuale. În cadrul unuia dintre cele patru proiecte CIP la nivel naţional (PRO SME BisNET), coordonator fundaţia CRIMM şi parteneri BCR, ARIEŞ şi ADRBI, UPB a devenit nod al reţelei Enterprise Europe Network de la 1 iulie 2009. Rezumând, UPB își propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare în Comunitatea Europeană și Internațională.

 

Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care sa aibă cunoștințe economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător.

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) este cea mai veche şi prestigioasă şcoală de ingineri din România. UPB își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românești și al lumii contemporane. De asemenea, misiunea UPB este gândită ca o intersecţie a educaţiei, prin formarea profesională, a cercetării ştiinţifice, prin producerea cunoaşterii şi a inovării, ca principale obiective ale societăţii şi a economiei bazate pe cunoaştere, precum şi în concordanţă cu prevederile înscrise în Strategia Europa 2020.

 

UPB îşi asumă conceptul de universitate inovatoare atât în ceea ce priveşte formarea capitalului uman, prin care se condiţionează capacitatea de inovare a unei ţări, cât şi în ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică producătoare de cunoaştere, precum şi prin inovaţiile şi adaptările tehnologice care condiţionează creşterea economică a ţării. UPB asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională.

 

UPB organizează în cele 15 facultăţi (http://www.upb.ro):

• studii universitare de Licenţă, în 17 domenii ştiinţifice, respectiv, 94 programe de studii de licenţă;

• studii universitare de Masterat, în 19 domenii ştiinţifice, respectiv, 158 programe de studii;

• studii universitare de Doctorat, în 14 domenii ştiinţifice.

 

Un număr de peste 24.000 studenţi sunt înmatriculaţi în diverse programe de studii, de licenţă, master sau doctorat, care sunt îndrumați în parcursul lor academic de aproape 1.400 de cadre didactice, care activează în cele 53 departamente şi 48 centre de cercetare ale universității.

 

Activitatea acestora este susţinută de personalul didactic auxiliar și administrativ – aproape 1.300 de persoane. Ca o recunoaștere a realizărilor întregii comunități academice, în ceea ce privește excelența programelor de studii, calitatea și vizibilitatea cercetării științifice, prin capacitatea sa administrativă și instituțională, UPB s-a clasificat în categoria universităților de cercetare avansată și educație, fiind singura universitate din România care se află în toate domeniile de ierarhizare în prima categorie (A).

 

De asemenea, UPB este prima universitate din România prezentă în primele 500 în clasamentul internațional Scimago Institutions Rankings (SIR) realizat cu date din baza de date SCOPUS.