Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi funcţionează ca o instituţie de cercetare ştiinţifică avansată şi de educaţie, având misiunea de creare şi de valorificare a cunoaşterii. Universitatea îşi asumă rolul de transmitere a cunoştinţelor către noile generaţii, adresându-se, în acelaşi timp, întregii societăţi, în vederea educării şi instruirii permanente. Universitatea acordă calificări profesionale pe piaţa muncii.

 

Misiunea Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, prin crearea şi dezvoltarea de procese educaţionale, de învăţământ şi consultanţă la standarde de calitate aliniate cerinţelor internaţionale, focalizate pe necesităţile societăţii industriale în tranziţie, ale economiei sectorului public şi privat şi ale comunităţii locale şi naţionale, este acela de a asigura cadrul necesar interconectării organizaţiei la sistemul de valori vest-european care să-i permită recunoaştere internaţională a diplomelor conferite. Totodată, universitatea este focusată pe conectarea procesului educaţional şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, cu vizare directă a inserţiei în această a tinerilor absolvenţi de facultăţi tehnice, facilitându-le acestora accesul pe piaţa muncii şi, în acest mod, micşorarea ratei de şomaj pe acest domeniu.

 

Activitatea didactică este inseparabilă de activitatea de cercetare, cu scopul de a permite învăţământului să urmeze evoluţia cerinţelor societăţii şi ale cunoaşterii ştiinţifice. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi este furnizor public autorizat de formare profesională având autorizaţia cu nr. de ordine în Registrul Naţional al Furnizorilor de formare profesională a adulţilor nr. 956/17.10.2011.

În Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi funcţionează 2 departamente cu activităţi specifice formării profesionale continue prin utilizarea diverselor metode de training: Centrul de Educaţie şi Formare Continuă, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

 

În cadrul acestora, precum şi a diverselor facultăţi, s-au desfăşurat şi se desfăşoară o serie de proiecte, interne şi internaţionale, dintre care mai importante de menţionat ar fi:

1. Electronic Authentication of e-Learning. Pr. LdV- UK/04/B/F/S LANT-162;

2. Sisteme pt creşterea calităţii transferului de informaţii în cadrul întreprinderii şi facilitarea comunicării cu mediul extern prin Internet Nr.1113 / 2001-2003; 3. Virtual Training Center for Shoe Design. Pr. nr:134124-LLP-RO-LdV-LMP 2008-2010;

4. Trade unions and university lifelong learning în partnership. Pr.LdV nr. 133848-LLP-2007-UK-LNW;

5. Universities-entreprises links as a dynamic factor for regional development. Pr. LdV nr.85107/2000 ;

6. Ştiinţa predării în şcoli pe bază de proiecte – îmbunătăţirea tranziţiei de la universitate la piaţa muncii, Proiect FP6-2005-Science-and-society-16 – No. 042936 – POPBL – 2006-2008;

7. Specialiasing training staff în using academic’s activity results. Pr.LdV nr.PL 83509/1998;

8. Eficienţa Învăţământului Superior în România datorate dinamicii noilor cerinţe educativ – formative – Proiect CEEX No. 854/2005, 2005-2008;

9. Management Performant, garanţia adaptabilităţii la exigenţele schimbării POSDRU/33/3.2/G/17144.

10. Reţea naţională de centre pt dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile şi a unor instrumente didactice la specializarea de licenţă şi masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor, POSDRU/86/1.2/S/63806, 2010-2013;

11. Formarea personalului didactic din învăţământul secundar (ISCED 2-3) în vederea utilizării tehnologiei informaţiei şi a instrumentelor e-learning în activitatea didactică, POSDRU 87/1.3/S/64227, 01.08.2010- 31.07.2013;

12. FLEXFORM – Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice , POSDRU/87/1.3/S/64069, 2010-2013;

13. Creşterea competitivităţii întreprinderilor prin perfecţionarea şi specializarea resurselor umane în domeniul noilor tehnologii , într-o societate bazată pe cunoaştere şi pt o dezvoltare durabilă, POSDRU/81/3.2/S/53084, 1 sept.2010-1 iulie 2013;

14. Programe de sprijin organizaţional şi formare profesională pt personalul angajat din sectorul de celuloză, hârtie şi carton în vederea adaptării la dinamica pieţei interne şi internaţionale, POSDRU/81/3.2/S/53449, 2010-2013;

15. Reţea naţională de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar profesional şi tehnic-CONCORD, POSDRU/87/1.3/61397, 1.11.2009-31.10.2013;

16. Pregătirea specialiştilor în domeniile mecanicii, hidraulicii şi pneumaticii în scopul promovării adaptabilităţii şi creşterii competitivităţii, POSDRU/81/3.2/ 47649, 01.04.2011-31.03.2014;

17. Şcoala universitară de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti” Dida-Tec, POSDRU/87/1.3/S/60891, 1.09.2010-31.08.2013.

Temele cele mai importante abordate în cadrul acestor proiecte sunt: sisteme pt creşterea calităţii transferului de informaţii în cadrul întreprinderii;

legăturile univerisitati

– întreprinderile, factor dinamic în dezvoltarea regională;

– îmbunătăţirea tranziţiei de la universitate la piaţa muncii;

– eficienţa Învăţământului Superior în România datorate dinamicii noilor cerinţe educativ – formative;

– reţea naţională de formare continuă din învăţământul preuniversitar profesional şi tehnic;

– creşterea calităţii învăţământului superior de inginerie, a întreprinderilor prin perfecţionarea şi specializarea resurselor umane în domeniul noilor tehnologii;

– pregătirea specialiştilor în scopul promovării adaptabilităţii şi creşterii competitivităţi etc.

– pregătirea specialiştilor în scopul promovării adaptabilităţii şi creşterii competitivităţi etc.