Universitatea Transilvania din Braşov

Universitatea Transilvania din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat acreditată, care oferă programe de studii într-o paletă largă de domenii de licenţă, masterat şi doctorat, dezvoltă cercetare ştiinţifică şi furnizează programe de formare continuă pe baza cerinţelor mediului socio-economic.

Structura UTBv cuprinde 18 facultăţi, în anul universitar 2012-2013 fiind înmatriculaţi 20.495 studenţi la cele trei cicluri de învăţământ. Toate programele de studii ale universităţii (88 programe licenţă, 67 programe de masterat) au fost acreditate sau autorizate să funcţioneze, fiind periodic supuse evaluării externe de către Agenţia Romană de Asigurare a Calităţii din Învăţământul Superior (ARACIS), conform reglementărilor în vigoare.

Asigurarea calităţii a fost promovată ca axă centrală a strategiilor universităţii începând din anul 2002, când UTBv a implementat un sistem de management al calităţii după modelul ISO 9001. Dezvoltarea ulterioară a sistemului de calitate a avut la bază valorile şi liniile de acţiune ale proceselor de restructurare din Uniunea Europeană, definite prin Declaraţiile de la Bologna şi Lisabona, în cadrul legislaţiei din România.

Implementarea strategiei de asigurare a calităţii se face cu sprijinul structurilor create în universitate, care furnizează instrumentele necesare pentru monitorizarea şi analiza activităţilor: Acţiunile de asigurare a calităţii se desfăşoară în mod sistematic, prin implicarea structurilor de management de la toate nivelurile, a structurilor de asigurare a calităţii, a personalului didactic, a studenţilor şi a altor categorii de personal.

Sistemul de asigurare şi evaluare a calităţii cuprinde procese, mecanisme, proceduri şi instrumente specifice utilizate în toate structurile universităţii.         Aceste instrumente sunt continuu îmbunătăţite, asigurându-se astfel adaptarea la noile cerinţe – interne şi externe, asimilarea bunelor practici şi creşterea eficacităţii proceselor de asigurare şi evaluare a calităţii.

Îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei reprezintă o prioritate pentru UTBv, urmărindu-se actualizarea continuă a programelor de studii, având în vedere dezvoltarea învăţământului superior şi cerinţele pieţei muncii. În acest sens, în anul 2005 a fost creat Biroul de relaţii cu mediul economic şi socio-cultural, acţionând că interfaţa pentru dezvoltarea parteneriatului dintre cele două părţi.

De asemenea, în anul 2006 a fost înfiinţată Asociaţia ALUMNI – Alma Mater Brasovensis Association cu rol în îmbunătăţire a relaţiei cu absolvenţii şi monitorizarea traseului profesional al acestora. Înregistrarea şi valorificarea datelor privind evoluţia în cariera a absolvenţilor universităţii, cât şi conectarea mai bună la feedback-ul oferit de mediul economic şi socio-cultural este în prezent o direcţie prioritară de acţiune pentru UTBv.

Preocuparea pentru îmbunătăţirea capacităţii UTBv de a furniza calificări superioare adaptate cerinţelor pieţei muncii se întemeiază atât pe sistemul de asigurare a calităţii implementat în universitate, cât şi pe proiectele finanţate din surse interne sau externe. Începând cu anul 2009, UTBv a implementat 11 proiecte care răspund DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior. În 10 proiecte UTBv a avut rolul de partener, iar în cadrul unui proiect a avut rolul de solicitant (Proiectul POSDRU/86/1.2/62508, implementat în perioada 2011-2014, cu titlul ”Perspective ale formării prin masterat a specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici la un nivel calitativ superior. În total, bugetul gestionat de UTBv în cadrul celor 11 proiecte care au răspuns obiectivelor DMI 1.2. este de 11.000.702 lei, dovedind preocuparea şi implicarea UTBV în activităţi care vizează asigurarea calităţii şi adaptarea programelor de studii la cerinţele pieţei muncii.

Pentru ilustrare sunt prezentate trei dintre proiectele aflate în curs de implementare în cadrul UTBv. Proiectului POSDRU/86/1.2/S/57748 (2010-2013), cu titlul ”Program strategic pentru promovarea inovării în servicii prin educaţie deschisă, continua (INSEED)” a beneficiat de un buget total de 20.908.100 lei, din care 2.116.615 lei buget gestionat de UTBv. Proiectul a urmărit crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competente în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor.

Proiectul implementat în parteneriat de 4 instituţii de învăţământ superior a avut că principalele rezultate: dezvoltarea programului de masterat interdisciplinar în domeniul CPIOMS şi dezvoltarea a 16 module de formare continuă. În cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/59367 (2010-2013) ”Asigurarea calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat: dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al învăţământului superior” UTBv a avut rolul de partener alături de alte 8 instituţii de învăţământ superior din România.

Proiectul cu o valoare totală a bugetului de 20.492.785 lei şi o valoare de 1.913.623 alocată UTBv a avut ca principale rezultate: instrumente de evaluare internă a calităţii, evaluarea internă şi îmbunătăţirea a 24 programe de masterat, precum şi elaborarea unei metodologii de asigurare a calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat.

Proiectul POSDRU/86/1.2/S/54956 (2010-2013) ”Program multi-regional de studii masterale în domeniul eActivitati” cu o valoare totală de 11.197.585 lei din care 1.593.510 lei alocaţi UTBV a urmărit crearea de noi oportunităţi de învăţare și profesionalizare prin dezvoltarea unui program de studii la nivel de master în domeniul eActivitati.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu alte 4 universităţi şi a avut ca principale rezultate: 4 noi coduri ocupaţionale COR specifice noilor specializări în domeniul eActivitat, 26 de cursuri dezvoltate în regim blended-learning, 120 de beneficiari formaţi în domeniul dezvoltării programelor educaţionale, precum şi o platformă educaţionala utilizată pentru managementul activităţilor educaţionale.

În cadrul UTBv implementarea şi monitorizarea proiectelor este realizată cu suportul Biroului de Management al Proiectelor, structura care are expertiza în administrarea şi implementarea proiectelor finanţate prin fonduri structurale. Începând cu anul 2008 în UTBv au fost derulate 33 de proiecte finanţate prin fonduri structurale, din care 9 în calitate de coordonator şi 24 în calitate de partener.

Dintre cele 33 de proiecte derulate, 32 au fost finanţate în cadrul POS DRU, iar un proiect în cadrul POS CCE. Bugetul total contractat de UTBV aferent proiectelor POS DRU în perioada 2008-2013 este de 66.686.697 lei.